Budget- og regnskabssystem for regioner

Her ajourføres alle ændringer og tilføjelser i Budget- og regnskabssystem for regioner.

Det autoriserede Budget- og regnskabssystem omfatter et sæt af regler vedrørende formen for regionernes årsbudget, flerårige budgetoverslag og regnskab m.v. Reglerne er fastsat af indenrigs- og boligministeren med hjemmel i §§ 24 og 25 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab. 

Budget- og regnskabssystemet omfatter to hoveddele. Dels en autoriseret kontoplan med tilhørende konteringsregler, og dels et sæt af form- og procedurekrav vedrørende budgetlægning, bevillingsafgivelse, regnskabsaflæggelse m.v.

Del I omfatter en oversigt over kontoplanens opbygning og de generelle konteringsregler (kapitel 2), den autoriserede kontoplan (kapitel 3) og de særlige konteringsregler for hver enkelt konto (kapitel 4).

Såvel kontoplanen som konteringsreglerne er bindende for regionerne.

Del II omfatter form- og procedurekrav til budgettet (kapitel 5), bevillingsregler (kapitel 6), regler vedrørende bogføring, regnskab og revision (kapitel 7) og regler for indregning og måling af materielle og immaterielle aktiver (kapitel 8). Kapitel 9 indeholder bekendtgørelser og vejledninger af betydning for regionernes budget- og regnskabsvæsen.

Spørgsmål til budget- og regnskabssystemerne skal fremsendes på mail til budregn@im.dk.

Ønsker du at abonnere på vores nyhedsmails og orienteringsskrivelser, kan du tilmelde dig abonnementsordningen ved at klikke på "nyhedsbrevstilmelding" øverst på siden.